ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

 

วัน-เวลาทำการ    
ประสานมิตร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-18.30 น. (ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น. บริการเฉพาะงานทะเบียนนิสิตและสถิติ)
  วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (บริการเฉพาะงานทะเบียนนิสิตและสถิติ) 
องครักษ์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

 

 

                            ***  ช่วงปิดภาคเรียนงดให้บริการวันเสาร์ และ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 16.30-18.30 น.  ***

                                                                    ** ช่วงการระบาดของไวรัสต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย **

โทรศัพท์   
0-2649-5713 สายใน 15615 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
0-2649-5720 สายใน 15614, 15662 งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ประสานมิตร
0-2649-5715 สายใน 21003 งานทะเบียนนิสิตและสถิติ องครักษ์
0-2649-5713 สายใน 15617, 15018 งานจัดการเรียนการสอน
0-2649-5721 สายใน 15674 งานพัฒนาหลักสูตร
0-2649-5000 สายใน 15716, 15665 งานรับนิสิตใหม่

 

 

 

 

โทรสาร (ประสานมิตร)   
0-2258-9582  

 

 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
ประสานมิตร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) 
องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (บริการงานทะเบียนนิสิตและสถิติ)
  ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (บริการงานจัดการเรียนการสอน)
E-Mail eds@g.swu.ac.th