มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 "ศรีนครินทรวิโรฒ" เป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพระราชทานความหมายกำกับมาด้วยว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"

 

 แรกเริ่มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 8 วิทยาเขต 

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

โดยมีกองบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงานธุรการ งานคัดเลือกและทะเบียนนิสิต งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานส่งเสริมและวิจัยตำรา ทำหน้าที่บริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย และแต่ละวิทยาเขตมีกองธุรการ วิทยาเขต ซึ่งรวมการทำหน้าที่งานทะเบียนและสถิตินิสิตเข้าไว้ด้วย

ในปัจจุบัน กองบริการการศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ ประสานมิตรและองครักษ์ โดยมีกองบริการการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย งานรับนิสิตใหม่  งานพัฒนาหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ให้บริการนิสิตที่ประสานมิตรและองครักษ์ปรัชญา
สร้างสรรค์งานบริการคุณภาพ

ปณิธาน
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณภาพของงาน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน

พันธกิจ
1. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นระบบ
3. สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสำนักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัย

นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
Mr.Thammarat Prasartpoj
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

thammar@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน: 15617

 

   
               
               
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
Mr sittisak Srisawat
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา
sittisakswu@hotmail.com
เบอร์ภายใน: 15674
นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
Mr Thammarat Prasartpoj
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน
thammar@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน: 15617
น.ส.จิตราวดี เรืองไพศาล
Miss Jittrawadee Reangpisan
รักษาการหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ
jittrawadee@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน: 15614
น.ส.นิโลบล มีชัย
Miss Nilobon Meechai
หัวหน้างานรับนิสิตใหม่
nilobonm@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15716

  

น.ส.นิโลบล มีชัย
Miss Nilobon Meechai
หัวหน้างานรับนิสิตใหม่
nilobonm@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15716

     

นายณัฐพัชร์ ชอบงาน
Mr. Nattapat Chobngan
นักวิชาการศึกษา
nattapat@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15665

 

น.ส.กมลวรรณ จังสมยา
Miss Kamonwan Jungsomya
นักวิชาการศึกษา
kamonwan@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15716

   

น.ส.ปิยะวดี แสสลับ
Miss Piyawadee Saesalab 
นักวิชาการศึกษา
piyawadees@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน11545

น.ส.ศิริทิพย์ มาละการ
Miss Siritip Marlakarn
นักวิชาการศึกษา
siritip@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15665
   
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
Mr. Sittisak Srisawat
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา
sittisakswu@hotmail.com
เบอร์ภายใน 15674
     
น.ส.วราพร ภัทราลดานนท์
Miss Varaporn Phattraladanont
นักวิชาการศึกษา
varapornp@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15674
น.ส.เบญจวรรณ เกษร
Miss Benjawan Kasorn
นักวิชาการศึกษา
benjawank@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 12594
   
นายนพกร กิตติคุณเดชา
Mr. Nopphagorn Kittikundecha
นักวิชาการศึกษา
nopphagorn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15674
นายสาธิต ทรงทรัพย์
Mr. Sathit Songsup
นักวิชาการศึกษา
sathits@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15674
   
นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
Mr. Thammarat Prasartpoj
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน
thammar@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15617
       
น.ส.วรารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ
Miss Wararat Chanchaiyapoom
นักวิชาการศึกษา
wararatj@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15018
นางนุสรา ม่วงคง
Mrs. Nutsara Mongkhong
นักจัดการงานทั่วไป
nutsaral@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15018
   

น.ส.มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์
Miss Mutita Dechokietawan
นักวิชาการศึกษา
mutita@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15018

น.ส.กัญญา ชาวกันหา
Miss Kunya Chawkunha
พนักงานบริการ
kunyac@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15018
   
นายปรีดา จันทวงษ์
Mr.Preeda Juntawong
นักวิชาการศึกษา
preeda@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21109

นายพิชัย เลิศเวียง
Mr. Pichai Loedwiang
ผู้ปฏิบัติงานชาง
pichai@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21109

   

นายประทีป อมรธรรม
Mr.Prateep Amorntham
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
prateep@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21315

 

นายกิตติ จันทวงษ์
Mr. Kitti Juntawong
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
kitti@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 27260
   
นายปริญญา เจาะล้ำลึก
Mr.Parinya Chorlumluk
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
parinya@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
นายธีรพงศ์ บุญล้อม
Mr. Teerapong Boonlom
teerapong@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
   
นายโกวิท ผดุงกิจ
Mr. Kovit Phadungkit
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
kovit@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน -
น.ส.พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
Miss Pronthananun Parungreangthanabordee
นักวิทยาศาสตร์
pronthananun@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21347
   
           
           
น.ส.จิตราวดี เรืองไพศาล
Miss Jittrawadee Reangpisan
รักษาการหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ
jittrawadee@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15614
       
น.ส.รมิตา สาสุวรรณ์
Miss Ramita Sasuwan
นักวิชาการศึกษา
ramitas@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15662
นายปัญญพนต์ ปัญญา
Mr. Panyapon Panya
นักวิชา่การศึกษา
panyapon@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15662
   
   
น.ส.ฐิตราภรณ์ คำสัตย์
Miss Titraporn Khumsath
นักวิชาการศึกษา
titraporn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15662
น.ส. สุรวีร์ ศรีงาม
Miss Suravee Sringarm
นักวิชาการศึกษา
suravee@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15662
   
น.ส.พิชชาภา สุขใจ
Miss Pitchapa Sukjai
นักวิชาการศึกษา
pitchapa@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15614
น.ส. ชลธิชา รุ่งสกุล
Miss Chonticha Rungsakul
นักวิชาการศึกษา
chonthichar@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 15614
   

นางกฤติกา เพ็ญญะ
Miss Krittika Kanokkeaw
นักวิชาการศึกษา
krittika@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21003

มศว องครักษ์

น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
Miss Tawaporn Suwannat
นักวิชาการศึกษา
tawaporn@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน 21032

มศว องครักษ์