การขอ transcript และใบรับรองการศึกษาต่าง ๆ

สำหรับนิสิตปัจจุบัน

สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ดังนี้

ใบแสดงผลการเรียน Transcript (ไม่จบ)

เป็นรายงานผลการเรียน (เกรด) ทุกภาคเรียนที่นิสิตเรียนไปแล้ว สามารถขอได้หลังจากผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ของปี 1 ปรากฏในเว็บแล้วเท่านั้น

ใบรับรองสภาพนิสิต

เป็นหนังสือรับรองว่านิสิตเป็นนิสิต มศว เรียน สาขาวิชาอะไร คณะอะไร ที่ มศว นิสิตสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษา ขอวีซ่า หรืออื่น ๆ

ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ขอได้เมื่อนิสิตเรียนภาคเรียนสุดท้ายและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นิสิตขอเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใบรับรองสำเร็จการศึกษากำลังรอสภาอนุมัติ

ขอได้เมื่อนิสิตเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายครบแล้ว กำลังรอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา นิสิตขอเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

สำหรับนิสิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า

สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ดังนี้

1. ใบแสดงผลการเรียน Transcript (จบแล้ว)

เป็นรายงานผลการเรียน (เกรด) ทุกภาคเรียนที่นิสิตเรียนไปแล้วและมีวันที่สำเร็จการศึกษา  สามารถขอได้หลังจากสภาอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

2. ใบรับรองปริญญา (ภาษาไทย)

เป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่านิสิตสำเร็จการศึกษาสาขาอะไร คณะอะไร ปริญญาอะไร สามารถใช้แทนใบปริญญาบัตรได้ ถ่ายสำเนาประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อ ไม่มีวันหมดอายุ

3. ใบแทนใบรับรองปริญญา

เป็นเอกสารที่ออกให้แทนใบรับรองปริญญา ในกรณีที่สูญหาย  นิสิตต้องแนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจและรูปถ่ายสวมครุย สี ขนาด 2 นิ้วมาด้วย (อาจจะไม่สามารถรอรับได้เลย) ลักษณะเหมือนใบรับรองปริญญาทุกอย่างแต่ จะมีการประทับว่า "ใบแทน" มุมบนขวามือ การนำไปใช้เหมือนใบรับรองปริญญา ไม่มีวันหมดอายุ

4. แปลใบรับรองปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ 

แปลใบรับรองปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ เวลาขอต้องแนบสำเนาใบรับรองปริญญา (ภาษาไทย) มาด้วย ไม่มีการติดรูปถ่ายสวมครุย

5. แปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

ใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เวลาขอต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรมาด้วย

6. ใบปริญญาบัตร (สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

มารับได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตรมีใบเดียว ถ้าหายไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ โปรดรักษาไว้ให้ดี ควรมารับด้วยตนเอง

 

สำหรับศิษย์เก่า มศว ปทุมวัน, มศว บางเขน, พลศึกษา

สามารถขอ Transcript (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยปฏิบัติเหมือนกับการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาทั่วไป โปรดเขียน ชื่อ ชื่อสกุล เดิมขณะที่สำเร็จการศึกษา วิทยาเขต เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสารและนั่งรอสักครู่เพื่อรอรับเอกสาร หากต้องการขอ Transcript เป็นภาษาไทย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อนัดหมายมารับภายหลัง เนื่องจากต้องแปลและพิมพ์เอกสารใหม่ทั้งหมด