คำชี้­แจงสำหรับนิสิตที่­จะแจ้งจบการศึกษาผ่าน Internet

 1. นิสิตที่จะแจ้งจบการศึกษาผ่าน Internet จะต้องแจ้งข้อมูลก่อน ดังนี้
  1.1 นิสิตที่­จะต้องเลือกวิชาโท ต้องส่งใบแจ้งวิชาโทที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  ก่อนแจ้งจบการศึกษา
  1.2 นิสิตที่รายวิชามีรหัสวิชา ชื่อวิชา ไม่ตรงกับหลักสูตร ต้องติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  ก่อนแจ้งจบการศึกษา
 2. ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดวิชาเข้าหมวดวิชาต่าง ๆ อัตโนมัติเมื่อ­ครบหมวดนั้น ๆ แล้ว วิชาที่­เกินจะปัดไปหมวดวิชาเลือกเสรี
 3. หากวิชาอยู่ไม่ตรงหมวดวิชา ขอให้นิสิตติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรก่อนกดบันทึกแจ้งจบการศึกษาใน  Internet
 4. นิสิตที­ยังทำกิจกรรมไม่ครบ สามารถส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่ยังมีกิจกรรมไม่ครบได้เลย และนิสิตต้องทำกิจกรรมให้ครบภายในภาคเรียนที่­แจ้งจบการศึกษา หากกิจกรรมไม่ครบจะไม่จบการศึกษา
 5. การชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อ­การศึกษา สามารถส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่มียอดหนี้ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายได้เลย สำหรับนิสิตปกติ (ไม่ใช่นิสิตทุน) หากนิสิตไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนบันทึกแจ้งจบการศึกษา วิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายจะไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร นิสิตจะแจ้งจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นไม่ได้ ส่วนนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียม 10 บาท เข้าบัญชี และกดชำระเงินในระบบได้
 6. แนบไฟล์รูปที่ขอจากร้านถ่ายรูป พร้อมในระบบ
 7. พิมพ์เอกสารแจ้งจบ  ตัวแทนสาขาวิชารวบรวมส่งที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการแจ้งจบ 
 8. หากเลยกำหนดแจ้งจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ ไปแล้ว นิสิตไม่ได้ยื่นเอกสารแจ้งจบการศึกษาที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาในวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา นิสิตต้องแจ้งจบการศึกษาและจบการศึกษาในภาคเรียนถัดไป
ภาคเรียน
ยื่นขอจบผ่าน Internet
วันสุดท้ายส่งใบแจ้งจบ
1/2562
1-30 พ.ย. 2562
30 พ.ย. 2562
2/2562
27 ม.ค. - 4 เม.ย. 2563
4 เม.ย. 2563
3/2562
15 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563
2 ก.ค. 2563