ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกต้องการตรวจสอบวุฒิของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถดำเนินการเพื่อตรวจสอบวุฒิของบัณฑิต 
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

++ ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ++

หรือต้องการเอกสารหลักฐาน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อขอตรวจสอบวุฒิของบัณฑิต โดยระบุรายละเอียดของบัณฑิต และแนบใบรับรองปริญญาหรือทรานสคริปต์ 1 ฉบับ (ถ้าหากเป็นทรานสคริปต์จะสะดวกในการตรวจสอบมากกว่า) 

2. ส่งหนังสือมายังส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ตามที่อยู่นี้

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 
10110

จากนั้นส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิและทำจดหมายตอบกลับเพื่อรับรองการสำเร็จการศึกษา 

3. ถ้าหากมีรายละเอียดอื่นใดเป็นพิเศษที่ต้องการให้ระบุในหนังสือตอบกลับกรุณาระบุมาในหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ เพื่อให้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อตอบกลับต่อไป 

4. ถ้าหากไม่ได้รับจดหมายตอบกลับแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ สามารถสอบถามกลับมาได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไขต่อไป 

5. ติดต่อสอบถามเรื่องตรวจสอบวุฒิ โทร. 02 649 5720

หมายเหตุ  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาไม่บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์