เฉพาะนิสิตรหัส 58 ลงไป

  1. กรอกคำร้องขอทำบัตรใหม่    แบบฟอร์มทำบัตรใหม่ 
  2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  3. ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
  4. รอรับบัตรนิสิตใหม่ได้เลย 

หมายเหตุ ถ้าเปลี่ยนรูปรับบัตรได้สัปดาห์ถัดไป

สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ 

  • ประสานมิตรติดต่อที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • องครักษ์ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต ชั้น 1 อาคารอำนวยการ