Search
× Search

การลงทะเบียนรายวิชา

image
image


image
image
image
ขั้นตอนการลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ Supreme2019 ได้ 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน 3 สัปดาห์
ช่องที่ 2 หลังเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์
(กำหนดวันตามปฏิทินการศึกษา)

นิสิตต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนีนมการศึกษา
1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิต บัญชีที่นิสิตเปิดก่อนหน้านี้ก็ใช้ได้ นิสิตเปิดบัญชีธนาคารได้ทั่วประเทศ
2. สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติที่แอพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY NET) การสมัครบริการนี้เป็นเพียงการอนุญาตให้ธนาคารตัดเงินบัญชีของนิสิตหลังจากนิสิตกดปุ่ม "ชำระเงิน" เท่านั้น หากนิสิตไม่ได้กดปุ่ม "ชำระเงิน" จะไม่มีการตัดเงินออกจากบัญชีของนิสิต ฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องการชำระเงินให้กดปุ่ม "ชำระเงิน" ทุกครั้ง 
3. การเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในระบบ Supreme2019 กรณีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร
--หากมีเลขบัญชีธนาคารขึ้นในระบบ Supreme2019 เรียบร้อย แสดงว่าระบบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว--
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้รับในวันที่รับบัตรประจำตัวนิสิตและปรากฏในระบบเรียบร้อยแล้ว (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท) เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท เท่ากับ ต้องนำเงินเข้าบัญชีมากว่า 15,010 บาท ถ้าเงินในบัญชีมียอดเงินน้อยกว่านี้ระบบจะไม่ตัดเงิน

1. login เข้าระบบ ที่ http://supreme.swu.ac.th   ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) และ Password โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการออกรหัส Buasri ID ให้แก่นิสิตใหม่แบบอัตโนมัติ โดยกำหนดรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่อข่ายบัวศรี เป็น 11 หลัก ซึ่งประกอบด้วย
หลัก 1-2 คือ ตัวอักษรย่อคณะ
อักษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา
hm คณะมนุษยศาสตร์
sc คณะวิทยาศาสตร์
ss คณะสังคมศาสตร์
pe คณะพลศึกษา
ed คณะศึกษาศาสตร์
ns คณะพยาบาลศาสตร์
md คณะแพทยศาสตร์
fa คณะศิลปกรรมศาสตร์
en คณะวิศวกรรมศาสตร์
ph คณะเภสัชศาสตร์
dt คณะทันตแพทยศาสตร์
pc คณะกายภาพบำบัด  (นิสิตรหัส 54-59 ใช้อักษร pt)
st วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
co วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ep คณะเศรษฐศาสตร์
ai คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
bc วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ee คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
bs   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ci    คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
gs บัณฑิตวิทยาลัย

หลักที่ 3-5 คือ ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต  หลักที่ 6-11 คือ ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต  รหัสผ่าน (Password) คือ เลขประจำตัวประชาชน ใช้ในช่วงที่เข้าระบบตอนปี 1 หลังจากนั้นให้นิสิตเปลี่ยนรหัสใหม่

ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 57110010277 นิสิตจะได้รหัส Buasri ID ดังนี้

 Buasri ID  =  fa571010277   Password = เลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก

หมายเหตุ  นิสิตที่ย้ายคณะยังคงใช้ Buasri ID เดิม

กดแถบ "ตารางสอน" เพื่อค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียน
กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"
กดแถบข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนรายวิชาและกดปุ่มบันทึกกดปุ่ม  "ชำระเงิน" (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้) โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ
พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ Supreme2019 
--รายละเอียดเพิ่มเติมคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรีในหัวข้อ--
แนะนำการใช้งานระบบ Supreme2019
คู่มือการลงทะเบียนผ่าน Internet ระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการลงทะเบียน
กดชำระเงินแล้วแต่ธนาคารปฏิเสธการชำระเงินเกิดจากสาเหตุใด
ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน
หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน "ชำระเงินไม่สำเร็จ ตรวจสอบข้อมูล" ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

Q24 : ไม่พบข้อมูล เลขบัญชีในระบบ NSIPS   หมายถึง   ยังไม่ได้ผูกบัญชี ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครบริการหักยอดเงินอัตโนมัติ" และ "บันทึกเลขบัญชีด้วยตนเอง"

INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE  หมายถึง  ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี 

Lastname required  หมายถึง  ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล

Customer Address1 required หมายถึง  ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่

Customer City required   หมายถึง  ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ

Customer Province/state required หมายถึง ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด

Customer Zip Code required หมายถึง  ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์


- กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เพราะต้องเสียค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)
- กรณีข้อมูลนิสิตไม่ครบ โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาที่กำหนดต้องทำอย่างไร

นิสิตไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา (รอบที่ 2) ระบบอินเทอร์เน็ตจะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ด้วยการยื่นคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าออนไลน์ ในระบบ Supreme2019  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีอนุมัติภายในช่วงวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา โดยเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันละ 30 บาท 

***หากพ้นจากวันสุดท้ายของการชำระเงินล่าช้า นิสิตที่ยังไม่ชำระเงิน (ที่ไม่ใช่นิสิตทุน) จะต้องลาพักการเรียน***

ระบบลงทะเบียนรายวิชา
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา

Supreme2019


การสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ผ่านแอพ SCB Easy Net

มีขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกเมนู "ธุรกรรมของฉัน" เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ" 
  2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดปุ่ม "ยอมรับ" 
  3. เลือกบัญชีที่ต้องการผูก (ถ้ามีบัญชีเดียวจะไม่มีเมนูนี้)
  4. เลือก  "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
  5. กรอกข้อมูล เลขรหัสประจำตัวนิสิต ตัวอย่าง 64102010019  กดปุ่ม  "ตรวจสอบข้อมูล"
  6. ยืนยันข้อมูล "ยืนยัน"
  7. เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
  8. เสร็จแล้วให้นิสิต บันทึกเลขบัญชีธนาคาร ในระบบ Supeme2019 ตามขั้นตอน "การบันทึกเลขบัญชีด้วยตัวเอง"
  9. การขอใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับรองได้ในระบบ Supreme2019 ตามขั้นตอน "การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt"
  10. หากนิสิตไม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน 2 ช่วงที่กำหนด ให้นิสิตยื่นคำร้องขอชำระฯ ออนไลน์ ในระบบ Supreme2019 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติแล้วนิสิตนำเงินเข้าบัญชี SCB และกดปุ่ม "ชำระเงิน" ได้เลย ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา ให้ชำระเงินฯ ล่าช้าและมีค่าปรับวันละ 30 บาท 
image
image
image
image
image
image

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top