ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ ในช่วงระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอให้นิสิตดำเนินการเฉพาะลงทะเบียนรายวิชา ยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรอบแรกนี้ และขอให้นิสิตลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Supreme2019 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ

Author: panyapon/Tuesday, December 14, 2021/Categories: Educational News

Print

Number of views (210)/Comments (0)