Search
× Search

วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ

image

บริการ
ด้วยใจ


image

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานบริการคุณภาพ


image

ปณิธาน

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณภาพของงาน


image

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการบริการโดยใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน


image

พันธกิจ

1. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นระบบ
3. สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสำนักงานอธิการและของมหาวิทยาลัยทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top