Search
× Search

สถิติ

image

สถิติจำนวนนิสิตปัจจุบัน
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติการให้บริการคำร้อง

image


สถิติ

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล สถิติจำนวนนิสิตปัจจุบัน จำนวนรับสมัคร จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย SWU DASHBOARD: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top