Search
× Search

คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี

image


image

"Education is Glowth"

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"
image


คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2565

 Title 
กำหนดการลงทะเบียนDownload
วิชาโท Download
เลขประจำตัวนิสิต, การขอย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ, การได้รับปริญญาเกียรตินิยมDownload
รหัสอาคารเรียน/รหัสห้องเรียนDownload
รหัสวัน - คาบเรียน - เวลาเรียนDownload
รหัสลำดับวัน - คาบสอบ - เวลาสอบDownload
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนประจำหน่วยงานDownload
ปรัชญา ปณิธาน สีประจำมหาวิทยาลัยDownload
ประกาศการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตDownload
ประกาศ มศว เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการบริการการศึกษา 2564-2565Download
ประกาศ มศว เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการบริการการศึกษา 2557-2563Download
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565Download
แนะนำการใช้ระบบ Supreme2019 ระดับปริญญาตรีDownload
ตัวอย่างการพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับ มศว ระดับปริญญาตรีDownload
คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนDownload
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ของ มศวDownload
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559Download
กิจกรรมตามหลักสูตร มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีDownload
หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)Download
อาจารย์ที่ปรึกษาDownload

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top