ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, March 4, 2021/Author: panyapon/Number of views (9)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์ สามารถรอรับได้เลย กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6 วันเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์
สามารถรอรับได้เลย
กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6
 
Monday, February 15, 2021/Author: panyapon/Number of views (63)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Monday, February 1, 2021/Author: panyapon/Number of views (191)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ทำใบมอบฉันทะออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้  ใบมอบฉันทะ

 

Wednesday, December 2, 2020/Author: panyapon/Number of views (138)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
ใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมอบให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน

ใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมอบให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำงานต่างจังหวัด สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเอกสารสำคัญทางการศึกษาแทนได้โดยการเขียนใบมอบฉันทะ มี 2 แบบ คือ

1. ใช้ใบมอบฉันทะ/มอบอำนาจทั่ว ๆ ไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรอกแบบฟอร์มใบมอบฉันทะออนไลน์

 

https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

 

3. ผู้รับมอบแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่

Tuesday, October 20, 2020/Author: panyapon/Number of views (253)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS
12