ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมอบให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน

ใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมอบให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำงานต่างจังหวัด สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเอกสารสำคัญทางการศึกษาแทนได้โดยการเขียนใบมอบฉันทะ มี 2 แบบ คือ

1. ใช้ใบมอบฉันทะ/มอบอำนาจทั่ว ๆ ไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรอกแบบฟอร์มใบมอบฉันทะออนไลน์

 

https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

 

3. ผู้รับมอบแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่

Tuesday, October 20, 2020/Author: panyapon/Number of views (4)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Thursday, September 10, 2020/Author: panyapon/Number of views (79)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Tuesday, August 11, 2020/Author: panyapon/Number of views (429)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Tuesday, August 11, 2020/Author: panyapon/Number of views (273)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Wednesday, April 8, 2020/Author: panyapon/Number of views (1637)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS
12