Search
× Search

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

 Title 
  • แผนปฏิบัติงาน/ภาระงาน ของหน่วยงานภายในส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  • งานรับนิสิตใหม่                                                                                                           Download
  • งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา                                                                            Download
  • งานจัดการเรียนการสอน                                                                                            Download
  • งานทะเบียนนิสิตและสถิติ                                                                                           Download    

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top