Search
× Search

คำถามที่พบบ่อย Q&A

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อเขียนคำร้องขอผ่อนผันการรายงานตัว โดยจะสามารถผ่อนผันได้ 7 วัน

ซื้อกระดุม หัวเข็มขัด และตรามหาวิทยาลัย (นิสิตหญิง) หรือซื้อเนคไท หัวเข็มขัด ที่ติดเนคไท (นิสิตชาย) ที่ร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นิสิตที่ยังไม่มีเครื่องแบบสามารถมาถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปภายในมหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ได้ ร้านถ่ายรูปมีเครื่องแบบให้บริการ ติดต่อร้านถ่ายรูป 0-2260-4088

ได้ สามารถใช้แอพธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้ปกครองสแกนชำระค่ารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตภาคเรียนที่ 1 ได้  แอพธนาคารอื่นใช้สแกนชำระฯ ไม่ได้

นิสิตที่เข้าใหม่ทุกคนต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่กำหนด หากมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้องยื่นกู้ตามวันเวลาที่กำหนด หากได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนกู้ยืมจะจ่ายเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้นิสิตภายหลังต่อไป

นิสิตทุกชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้องไปการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิต ฉะนั้นหากนิสิตมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ หรือ ถ้าไม่มีก็ให้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ แล้วสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติในแอพ SCB EASY NET  แล้วเพิ่มเลขบัญชีในระบบ Supreme2019 ที่เมนู "แก้ไขข้อมูล"   แต่ต้องทำก่อนชำระเงินฯ ในระบบ 3-7 วันทำการ

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้มีสาเหตุได้ 4 ประการ คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ (ล๊อคกลุ่มผู้เรียนเฉพาะการลงทะเบียนช่วงแรก ช่วงที่ 2 (เพิ่ม-ลดวิชา) เปิดอิสระ) เวลาเรียนชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วเวลาสอบชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วจำนวนรับเข้าลงทะเบียนของรายวิชานั้น ตอนเรียนนั้นเต็มกรณีที่ 1 ให้นิสิตลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา จะไม่มีการล็อคกลุ่มผู้เรียนกรณีที่ 2-4 ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ หากอาจารย์ผู้สอนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียน เวลาสอบ หรือขยายจำนวนจำกัดรับเข้าลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบตารางสอนว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนในอินเทอร์เนตได้กรณีลดรายวิชา นิสิตสามารถลดรายวิชาได้ในการลงทะเบียนทั้ง 2 ช่วง แต่หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต นิสิตจะต้องยื่นคำร้องของดเรียนรายวิชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยวิชาที่ Withdrawn จะปรากฏตัวอักษร W ในช่องผลการเรียน

หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้
ACCOUNT DOES NOT EXIST IN NSIPS   หมายถึง   นิสิตยังไม่สมัครบริหารหักบัญชีธนาคาร
INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE   หมายถึง   ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี
Lastname required   หมายถึง   ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล
Customer Address1 required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่
Customer City required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ
Customer Province/state required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด
Customer Zip Code required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์
กรณียังไม่สมัครยินยอมหักบัญชีธนาคาร โปรดสมัครก่อนทำรายการ อย่างน้อย 3 วันทำการ
กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เพราะมีค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)
กรณีข้อมูลนิสิตในระบบไม่ครบ โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  โทร. 0 2649 5720

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ระบบ Supreme2019 จะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยยื่นคำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าออนไลน์ ที่ระบบ Supreme2019 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ นิสิตนำเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และกดปุ่ม "ชำระเงิน" ในระบบ และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าวันละ 30 บาท การชำระเงินฯ ล่าช้าจะต้องชำระฯ ภายในช่วงเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนด หากพ้นกำหนดให้นิสิตติดต่อคณะต้นสังกัด


ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top