Search
× Search

คำร้องออนไลน์

image
คำร้องขอถอนวิชา

เลือกคำร้องขอถอนรายวิชา (Withdrawn)  กดปุ่ม เพิ่มคำร้อง กดแถบยื่นคำร้อง เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  ถ้าคณะให้แนบไฟล์เอกสารหลักฐานให้แนบหลักฐานในระบบ เลือกรายวิชาที่ต้องการถอนวิชา กดยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ สามารถดูได้ ที่รูปเฟือง คอลัมน์ "จัดการ" หากคณบดีอนุมัติการถอน เครื่องหมายถูกจะขึ้นที่ขั้นตอนคณบดีอนุมัติการถอนรายวิชา นิสิตสามารถตรวจสอบผลการถอนรายวิชาได้ที่หน้า "ผลการเรียน" จะปรากฏสัญญลักษณ์ W ด้านหลังรายวิชา

คำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิต

เลือกคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน  กดปุ่ม "เพิ่มคำร้อง" กดแถบ "ยื่นคำร้อง" เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  นิสิตสามารถบันทึกเพิ่มหน่วยกิตและเหตุผล กดยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ สามารถดูได้ ที่รูปเฟือง คอลัมน์ "จัดการ" หากคณบดีอนุมัติการขอเรียนเกินหน่วยกิต เครื่องหมายถูกจะขึ้นที่ขั้นตอนคณบดีอนุมัติ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินหน่วยกิตได้ในช่วงที่ระบบเปิดถ้าไม่รอบแรกให้ไปลงทะเบียนรอบเพิ่ม-ลดวิชา (กำหนดวันยื่นคำร้องตามปฏิทินการศึกษา)

คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า

เลือกคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า  กดปุ่ม "เพิ่มคำร้อง" กดแถบ "ยื่นคำร้อง" เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  นิสิตสามารถบันทึกขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า กดยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ สามารถดูได้ ที่รูปเฟือง คอลัมน์ "จัดการ" หากคณบดีอนุมัติการขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า เครื่องหมายถูกจะขึ้นที่ขั้นตอนคณบดีอนุมัติ นิสิตนำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิตและได้สมัครหักยอดเงินอัตโนมัติแล้ว ให้นิสิตกดปุ่มชำระเงิน เมื่อสำเร็จแล้ว หลังจากวันลงทะเบียนวันสุดท้าย 3-7 วันทำการให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน (กำหนดวันยื่นคำร้องตามปฏิทินการศึกษา)
 

คำร้องขอลาพักการเรียน

เลือกคำร้องขอลาพักการเรียน  กดปุ่ม "เพิ่มคำร้อง" กดแถบ "ยื่นคำร้อง" เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  นิสิตสามารถบันทึกขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า กดยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ สามารถดูได้ ที่รูปเฟือง คอลัมน์ "จัดการ" หากคณบดีอนุมัติการขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล้าช้า เครื่องหมายถูกจะขึ้นที่ขั้นตอนคณบดีอนุมัติ นิสิตนำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิตและได้สมัครหักยอดเงินอัตโนมัติแล้ว ให้นิสิตกดปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน 500 บาท ถือว่าการลาพักการเรียนสำเร็จแล้ว  (กำหนดวันยื่นคำร้องภายในสี่สัปดาห์หลังจากวันเปิดภาคเรียน) 

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ สกุล

เลือกคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล คำนำหน้า  กดปุ่ม "เพิ่มคำร้อง" กดแถบ "ยื่นคำร้อง" เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  นิสิตสามารถบันทึกขอเปลี่ยนชื่อในระบบและแนบไฟล์หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ การบันทึกข้อมูลผิดตั้งแต่การรายงานตัว กดยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ  "รอผล" หากเจ้าหน้าที่แก้ไขจะปรากฏที่หน้าประวัติในระบบ Supreme2019  (หากยื่นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนในระบบ โปรดโทรแจ้งที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 5662)

คำร้องขอลาออก

เลือกคำร้องขอลาออก  กดปุ่ม "เพิ่มคำร้อง" กดแถบ "ยื่นคำร้อง" เลือก ภาค/ปี  ใส่เบอร์มือถือ ใส่ E-mail  นิสิตสามารถบันทึกขอลาออกในระบบหากคณะให้แนบไฟล์หลักฐานสามารถแนบในระบบได้ กดยื่นคำร้อง  ระบบจะแสดงคำร้องที่บันทึกเรียบร้อย และแสดงสถานะ สามารถดูได้ ที่รูปเฟือง คอลัมน์ "จัดการ" หากคณบดีอนุมัติการลาออกแล้ว เครื่องหมายถูกจะขึ้นที่ขั้นตอนคณบดีอนุมัติ  นิสิตจะได้รับหนังสือยืนยันการลาออกผ่านทาง E-mail (หากยื่นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับและต้องการให้หนังสือเพื่อไปสมัครเรียนสถาบันอื่น  โปรดส่ง E-mail  มาที่ eds@g.swu.ac.th)


ส่วนคำร้องต่อไปนี้ให้ใช้คำร้องกระดาษ และดำเนินตามขั้นตอนการยื่นคำร้องแบบต่าง ซึ่งกำลังพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ต่อไป ได้แก่

คำร้องขอย้ายคณะ/สาขา
คำร้องขอเรียนแทน
คำร้องเลือกวิชาโท
คำร้องขอลาออก (ใช้คำร้องทั่วไป) กรณีนิสิตเพิ่งรายงานตัวปี 1 ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา


ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top