Search
× Search

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับนิสิตรหัส 59 ถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับนิสิตรหัส 59 ถึงปัจจุบัน นิสิตที่เข้าศึกษาทุกคนต้องบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา จะแจ้งช่วงเวลาในภายหลัง และนิสิตจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาผ่านระบบตามวันที่กำหนด ในระบบ KSP Budit ของคุรุสภา 
 2. สมัคร KSP Self-Service หน้าเว็บไซต์คุรุสภา (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและจด user/password) เพื่อเป็นสมาชิกคุรุสภาและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
 3. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว ให้นิสิตขอใบรับรองปริญญาและใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิดารบดี เพื่อเตรียมไฟล์เอกสารสำหรับอัพโหลดได้แก่ ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ไฟล์ใบรับรองปริญญา ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน
 4. นิสิตยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เว็บไซต์คุรุสภา login เข้า KSP Self-Service อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว รอสถานะการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเรียบร้อยแล้วจะมีใบสำหรับชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท เพื่อนำไปชำระตามที่คุรุสภากำหนด
 5. รอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากคุรุสภา หากสถานะในระบบอนุมัติแล้วนิสิตสามารถพิมพ์ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูในรูปแบบ Electronic

สำหรับนิสิตรหัสก่อน 59

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

นิสิตหลักสูตร กศ.บ. หลักสูตรครู 5 ปี รหัสก่อน 59 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในภาคเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาหลังจากแจ้งจบการศึกษาในระบบ Supreme แล้ว ให้แจ้งงานทะเบียนฯ ติดต่อคุณปัญญพนต์ โทร. 02-649-5420 เพื่อเตรียมยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกข้อมูลใน Google form ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดส่ง
 2. ถ่ายรูปสวมครุย ขอไฟล์จากร้านถ่ายรูป
 3. ส่งไฟล์รูปที่ E-mail: kruswu2560@gmail.com
 4. สมัคร KSP Self-Service หน้าเว็บไซต์คุรุสภา (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและจด user/password) เพื่อเป็นสมาชิกคุรุสภาและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
 5. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว ให้นิสิตขอใบรับรองปริญญาและใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิดารบดี เพื่อเตรียมไฟล์เอกสารสำหรับอัพโหลดได้แก่ ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ไฟล์ใบรับรองปริญญา ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน
 6. นิสิตยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เว็บไซต์คุรุสภา login เข้า KSP Self-Service อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว รอสถานะการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเรียบร้อยแล้วจะมีใบสำหรับชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท เพื่อนำไปชำระตามที่คุรุสภากำหนด
 7. รอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากคุรุสภา หากสถานะในระบบอนุมัติแล้วนิสิตสามารถพิมพ์ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูในรูปแบบ Electronic 

เริ่มใช้กับนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป

image
image
image
image
image

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top