Search
× Search

การขอใบรับรองการศึกษา

SWU

ขั้นตอนการขอใบรับรองการศึกษา

นิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองปริญญา ใบรับรองสภาพนิสิต
ใบปริญญาบัตรรับได้ที่ประสานมิตรเท่านั้น (หากต้องการให้บุคคลอื่นรับปริญญาบัตรแทน ให้กรอกใบมอบฉันทะ คลิกที่นี่)  ได้ทั้ง มศว ประสานมิตรและ
มศว องครักษ์ มารับด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

โดยมีขั้นตอนดังนี้ นิสิตโอนเงินค่าธรรมเนียม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ มีค่าส่ง 50 บาท) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขบัญชี  980-2-12515-6  ธนาคารกรุงไทย แล้วแนบสลิปธนาคารใน Google Form พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


SWU E-Transcript
สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และสมัครสมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว สามารถ Download E-Transcript ได้
ไปที่ supreme.swu.ac.th 
Login ศิษย์เก่า มศว
username = เลขบัตรประชาชน
password = วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ตัวอย่าง เกิด วันที่ 1 ก.ค. 2535 password = 01072535
Google Form

image

เวลาทำการ

มศว ประสานมิตร: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์: อาคารอำนวยการ ชั้น 1
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02 649 5000
มศว ประสานมิตร สายใน 15662
มศว องครักษ์ สายใน 21032, 21003

อัตราค่าธรรมเนียม

image
ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
ขอทุนการศึกษา สมัครงาน ศึกษาต่อ ฝึกงาน
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบรับรองสภาพนิสิต (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
ขอทุนการศึกษา ฝึกงาน ขอวีซ่า
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 
สมัครงาน ศึกษาต่อ
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบรับรองสำเร็จการศึกษากำลังรอสภาอนุมัติ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 
สมัคงาน ศึกษาต่อ
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบรับรองปริญญา (ภาษาไทย) 
สมัคงาน ศึกษาต่อ
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบแปลใบรับรองปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ 
สมัครงาน ศึกษาต่อ
ฉบับละ 50 บาท
image
ใบแปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ 
สมัครงาน ศึกษาต่อ
ฉบับละ 50 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ

บริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีค่าธรรมเนียม 50 บาท
ให้นิสิตเลือกวิธีการรับเอกสารทางไปรษณีย์ และกรอกชื่อ/ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับให้ชัดเจน บริการจัดส่งแบบ EMS

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเก่า

คำอธิบายรายวิชาสำหรับหลักสูตรเก่า ศิษย์เก่าสามารถนำไปใช้เพื่อเทียบรายวิชา หรือ เสนอหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ โดยเลือกช่วงปีที่เข้าศึกษา

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top