Search
× Search

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

image

ประกาศกระทรวง ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร สหกิจศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ

เพิ่มเติม...


คู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร

เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

 Title 
การยกเว้นการเรียน (Exemtion) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องการทุจริตในการสอบDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังฤษDownload
แนะนำการใช้ระบบ Supreme2019Download
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนิสิตDownload
เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCASDownload
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องแนวปฏิบัติในการคุมสอบDownload
คู่มือบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติDownload
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนDownload
ขั้นตอนการดำเนินงานรับนิสิตใหม่ 2565Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2561Download
ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการDownload
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ. 2561 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559Download
คู่มือการจัดทำตารางสอนDownload
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565Download

ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top