Search
× Search

ประวัติ

ประวัติ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517  "ศรีนครินทรวิโรฒ" เป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพระราชทานความกำกับมาด้วยว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"

image

แรกเริ่มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 8 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

image
โดยมีกองบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานคัดเลือกและทะเบียนนิสิต งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานส่งเสริมและวิจัยตำรา ทำหน้าที่บริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย และแต่ละวิทยาเขตมีกองธุรการวิทยาเขต ซึ่งรวมการทำหน้าที่งานทะเบียนและสถิตินิสิตเข้าไว้ด้วย
ปัจจุบัน

กองบริการการศึกษาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ ประสานมิตรและองครักษ์  โดยมีส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย งานรับนิสิตใหม่ งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา งานจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตและสถิติให้บริการนิสิตทั้งสองแห่ง

image


ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top