การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินได้ 2 ช่วง
นิสิต รหัส 59-61 ไม่ต้องสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านตู้ ATM
สังเกตได้ที่เลขบัญชีธนาคาร ในระบบ Supreme
หากมีเลขบัญชีขึ้นเรียบร้อยในหน้าลงทะเบียนเรียน แสดงว่าบัญชีพร้อมให้หักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้รับในวันที่รับบัตรประจำตัวนิสิตและปรากฏในระบบเรียบร้อยแล้ว (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท) เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท เท่ากับ ต้องนำเงินเข้าบัญชีมากว่า 15,010 บาท ถ้าเงินในบัญชีมียอดเงินน้อยกว่านี้ระบบจะไม่ตัดเงิน

1. login เข้าระบบ ที่ http://supreme.swu.ac.th   ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) และ Password โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการออกรหัส Buasri ID ให้แก่นิสิตใหม่แบบอัตโนมัติ โดยกำหนดรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่อข่ายบัวศรี เป็น 11 หลัก ซึ่งประกอบด้วย

หลัก 1-2 คือ ตัวอักษรย่อคณะ

อักษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา
hm คณะมนุษยศาสตร์
sc คณะวิทยาศาสตร์
ss คณะสังคมศาสตร์
pe คณะพลศึกษา
ed คณะศึกษาศาสตร์
ns คณะพยาบาลศาสตร์
md คณะแพทยศาสตร์
fa คณะศิลปกรรมศาสตร์
en คณะวิศวกรรมศาสตร์
ph คณะเภสัชศาสตร์
dt คณะทันตแพทยศาสตร์
pc คณะกายภาพบำบัด  (นิสิตรหัส 54-59 ใช้อักษร pt)
st วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
co วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ep คณะเศรษฐศาสตร์
ai คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
bc วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ee คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
gs บัณฑิตวิทยาลัย

หลักที่ 3-5 คือ ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต
หลักที่ 6-11 คือ ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต

รหัสผ่าน (Password) คือ เลขประจำตัวประชาชน

ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 57110010277 นิสิตจะได้รหัส Buasri ID ดังนี้
 

 Buasri ID  =  fa571010277   Password = เลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก

หมายเหตุ  นิสิตที่ย้ายคณะยังคงใช้ Buasri ID เดิม

กดแถบ "ตารางสอน" เพื่อค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียน

กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"

กดข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนรายวิชาและกดปุ่มบันทึกกดปุ่มชำระเงิน (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้)

โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ

พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน

พิมพ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET 

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้มีสาเหตุได้ 4 ประการ คือ

 1. ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ (ล๊อคกลุ่มผู้เรียนเฉพาะการลงทะเบียนช่วงแรก ช่วงที่ 2 (เพิ่ม-ลดวิชา) เปิดอิสระ)
 2. เวลาเรียนชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 3. เวลาสอบชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 4. จำนวนรับเข้าลงทะเบียนของรายวิชานั้น ตอนเรียนนั้นเต็ม

กรณีที่ 1 ให้นิสิตลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา จะไม่มีการล็อคกลุ่มผู้เรียน

กรณีที่ 2-4 ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ หากอาจารย์ผู้สอนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียน เวลาสอบ หรือขยายจำนวนจำกัดรับเข้าลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนมายังกองบริการการศึกษาเมื่อตรวจสอบตารางสอนว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนในอินเทอร์เนตได้

กรณีลดรายวิชา นิสิตสามารถลดรายวิชาได้ในการลงทะเบียนทั้ง 2 ช่วง แต่หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต นิสิตจะต้องยื่นคำร้องของถอนรายวิชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยวิชาที่ Withdrawn จะปรากฏตัวอักษร W ในช่องผลการเรียน

ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน

หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE   หมายถึง   ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี
Lastname required   หมายถึง   ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล
Customer Address1 required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่
Customer City required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ
Customer Province/state required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด
Customer Zip Code required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์

กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เพราะต้องเสียค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)

กรณีข้อมูลนิสิตไม่ครบ โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ระบบอินเทอร์เน็ตจะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยแคชเชียร์เช็คที่มหาวิทยาลัยและจะต้อง

 • เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันละ 30 บาท

  ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนด (มีค่าปรับ) นิสิตต้องเขียนคำร้องขอชำระเงินล่าช้า โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีอนุมัติ

  1. ยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้าที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติแล้วที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ เพื่อขอรับ ทบ.5 ใบแสดงผลการลงทะเบียน 
  2. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงินตามที่ปรากฏใน ทบ.5
  3. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ ส่วนการคลัง

  ***หากพ้นจากวันสุดท้ายของการชำระเงินล่าช้า นิสิตที่ยังไม่ชำระเงิน (ที่ไม่ใช่นิสิตทุน) จะต้องลาพักการเรียน***