คำร้องออนไลน์

ประเภทคำร้อง ช่วงเวลาที่เปิดให้ยื่นคำร้อง ขั้นตอน
คำร้องขอลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563  
คำร้องขอถอนวิชา  27 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2563  
คำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิต 7 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2563  
คำร้องขอชำระเงินล่าช้า เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2563  
คำร้องขอลาพักการเรียน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2563  
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2563  
     

  Supreme 2019