1. ถาม  ชื่อ นามสกุลสะกดไม่ตรง ไม่สามารถดำเนินการขอบัตรได้ ต้องทำอย่างไร

    ตอบ  ให้นิสิตที่มีรายชื่อทำบัตรในรอบที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อรอบที่ 3 เข้าแอป SCB EASY ในวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 

2. ถาม  กรณีมีบัญชีและมีบัตรเดบิตอยู่แล้วสามารถขอบัตรเดบิตประจำตัวนิสิต ได้หรือไม่

    ตอบ  สามารถขอได้ โดยบัตรเดบิตเดิมของนิสิตสามารถใช้ได้ปกติ 

3. ถาม  มีรายชื่อในรอบที่ 1 แต่ไม่มีบัตรเดบิต มศว ให้เลือก 

    ตอบ ให้นิสิต Update version ใน play store หรือ app store 

4. ถาม ทำรายการสำเร็จแล้วจะได้รับบัตรเมื่อไหร่

    ตอบ ธนาคารจะส่งบัตรไปตามที่อยู่ของนิสิตภายใน 30 วัน

5. ถาม รูปถ่ายทำบัตรมีปัญหาไม่ขึ้นในระบบ Supreme2019 ต้องทำอย่างไร

    ตอบ ส่งไฟล์รูปถ่ายชุดนิสิตไปที่ E-Mail:    eds@g.swu.ac.th   แล้วรอประกาศรายชื่อให้เข้าไปดำเนินใน App SCB EASY ต่อไป

6. ถาม กรณีตัวสะกดตรงกันทั้งในระบบ Supreme และ บัตรประชาชน แต่ยังทำบัตรไม่ได้ต้องทำอย่างไร

    ตอบ ให้นิสิตแจ้งปัญหาใน  Google form   แล้วรอประกาศรายชื่อในแต่ละรอบ