QR Code แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

นิสิตครู 5 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561 ให้ดำเนินการดังนี้

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  Google form แล้วกดส่งข้อมูล
  2. ถ่ายรูปสวมครุย ขอไฟล์จากร้านหรือสแกนก็ได้
  3. ส่งไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ทาง e-mail: kruswu2560@gmail.com 

ภายในวันที่ 16-26 ต.ค. 2561 เพื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะได้บันทึกข้อมูลในระบบของคุรุสภาต่อไป

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 3 ให้แจ้งชื่อมาที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณบัญชา หรือ คุณปัญญพนต์
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720