สำหรับนิสิตรหัส 59

1. บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาผ่านระบบตามวันที่กำหนด  คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา   เข้าระบบ KSP Bundit คลิกที่นี่  
2. สมัคร KSP Self-Service คลิกที่นี่
3. บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระบบ  (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ)
4. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและอัพโหลดไฟล์เอกสารและไฟล์รูปถ่ายผ่านระบบ  KSP Self-Service
    คู่มือการใช้งานระบบ KSP Self-Service
5. ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง) คลิกที่นี่


ต้องเตรียมไฟล์สำหรับอัพโหลดดังนี้
    4.1 ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย
    4.2 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุ)
    4.3 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน (ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ให้เป็นปัจจุบัน)
    4.4 ไฟล์ใบรับรองปริญญา รับได้หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
    4.5 ไฟล์ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ มีวันสำเร็จการศึกษา
    4.6 ไฟล์ คส.01.10  คลิกที่นี่
6.  การชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ เมื่อยื่นเอกสารผ่านระบบ ksp service แล้ว และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้
 
7. รอผลการตรวจ การอนุมัติ และพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่
8. ตรวจสอบสถานะการส่งบัตร คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์คุรุสภา คลิกที่นี่

เอกสารขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับนิสิตรหัสก่อน 59 

นิสิตหลักสูตรครู 5 ปี (รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 ให้ดำเนินการดังนี้

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  Google form แล้วกดส่งข้อมูล
  2. ถ่ายรูปสวมครุย ขอไฟล์จากร้าน
  3. ส่งไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ทาง e-mail: kruswu2560@gmail.com 
  4. สมัคร KSP Self-Service หน้าเว็บไซต์คุรุสภา https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx เพื่อแนบไฟล์เอกสาร* และไฟล์รูปถ่ายสวมครุยหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
    *ไฟล์เอกสารได้แก่ ไฟล์ใบรับรองปริญญา ไฟล์ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ไฟล์ทะเบียนบ้าน ไฟล์บัตรประชาชน  ไฟล์ คส.01.10  คลิกที่นี่
  5. การชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ เมื่อยื่นเอกสารผ่านระบบ ksp service แล้ว และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้

ภายในวันที่ 25 พ.ย. -13 ธ.ค. 2563 เพื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะได้บันทึกข้อมูลในระบบของคุรุสภาต่อไป

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 3 ให้แจ้งที่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ  คุณปัญญพนต์
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720 

QR Code แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู