Search
× Search

ข่าวสาร

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2566
Panyapon Panya
/ Categories: ข่าวสาร

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2566

การลงทะเบียนเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ Supreme2019 ได้ 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน 3 สัปดาห์
ช่องที่ 2 หลังเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ ช่วงเพิ่ม-ลดวิชา
(กำหนดวันตามปฏิทินการศึกษา)

นิสิตต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนีนมการศึกษา
1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิต บัญชีที่นิสิตเปิดก่อนหน้านี้ก็ใช้ได้ นิสิตเปิดบัญชีธนาคารได้ทั่วประเทศ
2. สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติที่แอพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY NET) การสมัครบริการนี้เป็นเพียงการอนุญาตให้ธนาคารตัดเงินบัญชีของนิสิตหลังจากนิสิตกดปุ่ม "ชำระเงิน" เท่านั้น
***หากนิสิตไม่ได้กดปุ่ม "ชำระเงิน" จะไม่มีการตัดเงินออกจากบัญชีของนิสิต ฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องการชำระเงินให้กดปุ่ม "ชำระเงิน" ทุกครั้ง*** 
3. การเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในระบบ Supreme2019 กรณีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ให้นิสิตทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ และ บันทึกเลขบัญชีธนาคารด้วยตนเองในระบบ Supreme2019 ใช้เวลา 3 วันทำการถึงจะกดปุ่มชำระเงินในระบบได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้รับในวันที่รับบัตรประจำตัวนิสิตและปรากฏในระบบเรียบร้อยแล้ว (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท) เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท เท่ากับ ต้องนำเงินเข้าบัญชีมากว่า 15,010 บาท ถ้าเงินในบัญชีมียอดเงินน้อยกว่านี้ระบบจะไม่ตัดเงิน

 1. login เข้าระบบ ที่ http://supreme.swu.ac.th   ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) และ Password โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการออกรหัส Buasri ID ให้แก่นิสิตใหม่แบบอัตโนมัติ โดยกำหนดรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่อข่ายบัวศรี เป็น 11 หลัก ซึ่งประกอบด้วย
หลัก 1-2 คือ ตัวอักษรย่อคณะ
อักษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา
hm คณะมนุษยศาสตร์
sc คณะวิทยาศาสตร์
ss คณะสังคมศาสตร์
pe คณะพลศึกษา
ed คณะศึกษาศาสตร์
ns คณะพยาบาลศาสตร์
md คณะแพทยศาสตร์
fa คณะศิลปกรรมศาสตร์
en คณะวิศวกรรมศาสตร์
ph คณะเภสัชศาสตร์
dt คณะทันตแพทยศาสตร์
pc คณะกายภาพบำบัด  (นิสิตรหัส 54-59 ใช้อักษร pt)
st วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
co วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ep คณะเศรษฐศาสตร์
ai คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
bc วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ee คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
bs   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ci    คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
gs บัณฑิตวิทยาลัย
 

หลักที่ 3-5 คือ ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต  หลักที่ 6-11 คือ ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต  รหัสผ่าน (Password) คือ เลขประจำตัวประชาชน ใช้ในช่วงที่เข้าระบบตอนปี 1 หลังจากนั้นให้นิสิตเปลี่ยนรหัสใหม่

ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 57110010277 นิสิตจะได้รหัส Buasri ID ดังนี้

 Buasri ID  =  fa571010277   Password = เลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก

หมายเหตุ  นิสิตที่ย้ายคณะยังคงใช้ Buasri ID เดิม

2. กดแถบ "ตารางสอน" เพื่อค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียน หรือ

3. กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"

4. กดแถบข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนรายวิชาและกดปุ่มบันทึกกดปุ่ม  "ชำระเงิน" (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้) โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ

5. พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน

6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ Supreme2019 

รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
หัวข้อแนะนำการใช้งานระบบ Supreme2019
หัวข้อคู่มือการลงทะเบียนผ่าน Internet ระดับปริญญาตรี
หัวข้อขั้นตอนการลงทะเบียน
--คลิกคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี--

Previous Article การขอหนังสือรับรองทางการศึกษา
Next Article นิสิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป
Print
1844 Rate this article:
3.9
Please login or register to post comments.
image

Highlights 

ปฏิทินการศึกษา  |  คำอธิบายรายวิชา/หนังสือรับรองหน่วยกิต  |  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา/ออนไลน์  |  หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง  |  แนะนำการใช้ระบบ Supreme
image

ปฏิทินการศึกษา

อังคาร 22 ส.ค. -  อังคาร 12 ธ.ค. 2566 

นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2566 (มีค่าปรับวันละ 30 บาท)  ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th   

จันทร์ 2 - 6 ต.ค. 2566

สอบกลางภาค (Midterm Examination)   
(อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

จันทร์ 28 ส.ค. - จันทร์ 6 พ.ย. 2566

นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2566 (นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไปจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบจำนวนภาคการศึกษาตามหลักสูตร)
 http://supreme.swu.ac.th   

พฤหัสบดี 24 ส.ค. - จันทร์ 13 พ.ย. 2566

นิสิตขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาค 1/2566 บางรายวิชาและทุกรายวิชา
ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ http://supreme.swu.ac.th

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาทางจดหมาย/E-mail

หากหน่วยงานต้องการเอกสารหลักฐาน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อขอตรวจสอบวุฒิของบัณฑิต โดยระบุรายละเอียดของบัณฑิต และแนบใบแสดงผลการเรียน  1 ฉบับ 

2. ส่งหนังสือมายังส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ตามที่อยู่นี้

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

จากนั้นส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิและทำจดหมายตอบกลับเพื่อรับรองการสำเร็จการศึกษา 

3. ถ้าหากมีรายละเอียดอื่นใดเป็นพิเศษที่ต้องการให้ระบุในหนังสือตอบกลับกรุณาระบุมาในหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ เพื่อให้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อตอบกลับต่อไป 

4. ถ้าหากไม่ได้รับจดหมายตอบกลับแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ สามารถสอบถามกลับมาได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไขต่อไป 

5. ติดต่อสอบถามเรื่องตรวจสอบวุฒิ โทร. 02 649 5720  หรือ E-mail: chonthichar@g.swu.ac.th  

หมายเหตุ  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาไม่บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์


การตรวจสอบคุณวุฒิแบบออนไลน์

หน่วยงานภายนอกสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ได้เบื้องต้นเพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น 
-- คู่มือการตรวจสอบวุฒิการศึกษา --
-- คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ -- 
 

คำอธิบายรายวิชา/การขอหนังสือรับรองหน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรหลังปี 2540 ตรวจสอบที่ http://supreme.swu.ac.th กดแถบ "หลักสูตร"
คำอธิบายรายวิชาวิชาชีพครู หลังปี 2546 ตรวจสอบที่ http://supreme.swu.ac.th กดแถบ "หลักสูตร" โดยต้องดูตามหลักสูตรที่เรียน

 หากเป็นหลักสูตรก่อนปี 2540 ให้เข้าที่แทบ เมนู "คำอธิบายรายวิชา"

หนังสือรับรองหน่วยกิต

ศิษย์เก่าที่ต้องการขอหนังสือรับรองหน่วยกิต (รับรองว่าได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มใด ๆ ได้กี่หน่วยกิต ให้นำใบแสดงผลการเรียนไปติดต่อคณะต้นสังกัด เพื่อออกหนังสือรับรองหน่วยกิตโดยคณบดีลงนาม

หนังสือรับรองความประพฤติ

นิสิตที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อนำไปยื่นขอทุนการศึกษา หรือ หน่วยงานราชการอื่น ให้นิสิตติดต่อคณะต้นสังกัด เพื่อออกหนังสือรับรองความประพฤติ รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา


หลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ

การขอหนังสือรับรองหน่วยกิต

ศิษย์เก่าที่ต้องการหนังสือรับรองหน่วยกิต (รับรองว่าได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใด ๆ จำนวนกี่หน่วยกิต) เพื่อนำไปยื่นศึกษาต่อ หรือ นำไปยื่นหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้นิสิตนำใบแสดงผลการเรียนไปติดต่อคณะตันสังกัดของนิสิตเพื่อให้คณะออกหนังสือรับรองหน่วยกิต โดยคณบดีลงนาม


การขอหนังสือรับรองหน่วยกิต

ศิษย์เก่าที่ต้องการหนังสือรับรองหน่วยกิต (รับรองว่าได้ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใด ๆ ได้จำนวนกี่หน่วยกิต)  เพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษา หรือ นำไปยื่นหน่วยงานราชการ ให้นิสิตดำเนินการติดต่อคณะที่นิสิตสังกัดพร้อมยื่นใบแสดงผลการเรียน เพื่อให้คณะออกหนังสือรับรองหน่วยกิต ลงนามโดยคณบดี

Content 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum interdum tincidunt lorem pharetra sollicitudin. Aenean hendrerit ligula orci, eget placerat sem vulputate nec. Praesent non lectus sollicitudin, lobortis eros ac, auctor elit. Aliquam erat volutpat. Sed a mi sit amet nulla gravida ornare. In porta, erat id accumsan posuere, nisl augue adipiscing massa, nec varius nibh lacus sed risus.
image
การเข้าศึกษา
งานรับนิสิตใหม่

สอบถามข้อมูลการเข้าศึกษา ได้ที่งานรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โทร. 02-649-5000 ต่อ 15716, 15665, 11545 ระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 02-649-5000 ต่อ 12428, 12429, 12430 หรือ admission@g.swu.ac.th

image
หลักสูตร
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรแต่ละคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยเข้าหน้าเว็บไซต์ https//supreme.swu.ac.th แล้วเลือกเมนู งานหลักสูตร เลือกคณะ เลือกหลักสูตรสาขาวิชาที่สนใจ นิสิตปัจจุบันสามารถพิมพ์คำอธิบายรายวิชาได้

image
คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
งานจัดการเรียนการสอน

คู่มือการเรียน ระดับปริญญาตรี ปฎิทินการศึกษา นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันสามารถศึกษาคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี เช่น การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วิชาโท วิชาเลือกเสรี กิจกรรม  

image
การลงทะเบียนรายวิชา
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
คำแนะนำการใช้ระบบ Supreme2019

image
การขอถอนรายวิชา
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

นิสิตสามารถยื่นคำขอถอนรายวิชาออนไลน์ได้ในระบบ Supreme2019 ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ 

image
การขอใบรับรองการศึกษา/E-Transcript
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าขอใบรับรองการศึกษา  เพื่อนำไปใช้ขอทุนการศึกษา  ฝึกงาน สมัครงาน ศึกษาต่อ
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเก่า  E-Transcript

image
การลาพักการเรียน
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

การขอลาพักการเรียนออนไลน์ทางระบบ Supreme2019 ภายในสี่สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนและชำระค่าลาพักการเรียนในระบบให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

image
การขอลาออก
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

นิสิตยื่นคำร้องขอลาออกออนไลน์ทางระบบ Supreme2019 หากนิสิตได้รับอนุมัติแล้วจะได้หนังสือตอบกลับทาง E-mail 

image
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจำปีการศึกษาต่าง ๆ
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

image
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา
เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ

image
การแจ้งจบการศึกษา
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

คู่มือการแจ้งจบการศึกษา
คำแนะนำการแจ้งจบการศึกษา

image
บัตรประจำตัวนิสิต
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

รูปแบบบัตรประจำตัวนิสิต (Virtual Card)
SWU Mobile App
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2565 ทุกชั้นปี

28830

นิสิตปัจจุบัน

193

หลักสูตร

23

คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน

5504

ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิทินขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

ปฏิทินกำหนดการประชุม ปี 2565
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ข้อมูลรายละเอียดประกอบการประชุม

เพิ่มเติม...

มคอ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เพิ่มเติม...

สหกิจศึกษา

ความเป็นมาและความสำคัญ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
สถิติ ความร่วมมือ รางวัล ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม...


ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการเรียน การสอน
สำหรับนิสิต อาจารย์ 

เพิ่มเติม...

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์ส่วนงานส่งเสริมฯ
แผนการปฏิบัติงาน

เพิ่มเติม...

คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

เพิ่มเติม...


ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตารางสอนประจำภาคเรียน

นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอน
ประจำภาคเรียน วิชาเลือกเสรี ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Supreme2019

เพิ่มเติม...

สถิติ 

จำนวนนิสิตปัจจุบัน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
สถิติการให้บริการคำร้อง

เพิ่มเติม...

ติดต่อหน่วยงาน

สถานที่ติดต่อ ประสานมิตร องครักษ์
วันเวลาทำการ
เบอร์โทรศัพท์ 

เพิ่มเติม...


ทีมงานคู่มือการเรียนนิสิต | ความเป็นส่วนตัว | Facebook | นโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  | ผลการประเมินความพึงพอใจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top